Rada-procesvoering

Kenmerken

1. Aanbod

In het begin van Rada-procesvoering onderzoeken we samen welke proceduremogelijkheden er zijn. Bij elke optie worden zowel de voordelen als de beperkingen ervan belicht. Daarnaast wordt ook stil gestaan bij een globale kosten-baten-afweging in functie van de proceskansen.
Eén Rada-advocaat verdedigt uw zaak gesteund door het Rada-team.

2. Werkwijze

Bij elke procedurestap zoals zittingen en conclusies wordt de klant telkens op de hoogte gesteld. Indien nodig wordt bijkomend overleg georganiseerd.
Procedures slepen dikwijls lang aan. Rada-procesvoering zal echter actief conclusietermijnen en pleitdata nastreven. Dit geeft je dossier méér voortgang en vooruitzicht.

3. Kostprijs

Inzake kostprijs is Rada-procesvoering duidelijk.
a. Transparantie bij de start van een procedure. Prijsafspraken worden bevestigd in een brief.
b. Je Rada-advocaat stelt je geregeld op de hoogte van het aantal gepresteerde uren.
c. Op het einde volgt een overzichtelijke afrekening met de diverse kostprijselementen.

4. Begin en einde

Rada-procesvoering start na ontvangst van de afgesproken provisie. Zij wordt afgesloten na ofwel een definitieve uitspraak, ofwel een ultiem vergelijk tussen partijen.


Kostprijselementen

De kostprijs bestaat (traditioneel) uit drie elementen : ereloon, algemene kantoorkosten en specifieke procedurekosten.
Erelonen. Er wordt gewerkt met een uurtarief van 125€, exclusief BTW.
Bij betwistingen met een hoge inzet wordt normaal gewerkt met een waardetarief. Globaal komt dit neer op circa 10% van de totale waarde van de betwisting.
Algemene kantoorkosten. Deze worden verrekend per briefeenheid en bedragen aldus 10€ per brief/document. Daarnaast is er een éénmalige dossierkost van 50€.
Specifieke dossierkosten. De belangrijkste kosten zijn hier meestal de deurwaarderskosten maar soms ook de kosten voor de deskundige. Beide vallen uiteindelijk ten laste van de verliezende partij maar dienen door eiser te worden voorgeschoten. De klant dient deze facturen rechtstreeks aan de betrokken deurwaarder of deskundige te betalen.

Waardetarief

Het waardetarief wordt berekend op de totale waarde aan de hand van de optelsom van volgende schalen:

 Van €  Tot €  Factor
 0  50.000  0.10
 50.001  125.000  0.08
 125.001  meer  0.05
Bij beroep wordt de som verhoogd met 0.50.

Totale waarde

Dit is de hoofdsom met intresten, vordering en tegenvordering.