Knowledge Base

RSS 1.0Algemene Voorwaarden

1. Informatieverplichting

Het Wetboek van Economisch Recht legt aan de beoefenaars van een vrij beroep een algemene verplichting op tot het verstrekken van informatie aan de consument. Wij verzoeken onze (potentiële) cliënten hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina's van onze website te bezoeken. De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, kan u terugvinden op de website van de Orde van Vlaamse Balies (http://www.advocaat.be)


2. Balies

De advocaten van RADA Advocaten zijn zowel ingeschreven aan de balie van Antwerpen als de balie van Brussel. De titel van advocaat hebben zij allen bekomen in België.


3. Aansprakelijkheid en verzekering

De advocaten van RADA Advocaten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schade zal uitkeren. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zijn de advocaten van RADA Advocaten niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. De advocaten van RADA Advocaten wijzen de aansprakelijkheid af voor de franchise en eventueel hogere schade. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.


4. Overeenkomst

Elke overeenkomst die met een advocaat van RADA Advocaten wordt afgesloten is onderworpen aan het Belgisch recht.


5. Geschillen

Bij problemen met de advocaat kan de cliënt zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.


6. Tarieven

Artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden. Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen. Wordt de zaak voor de rechtbank gebracht, dan wordt zij in openbare zitting behandeld, tenzij de partijen eenstemmig vragen dat zij in raadkamer wordt behandeld. De rechtbank mag daarenboven, op verzoek van de meest gerede partij, bij een met redenen omklede beslissing gelasten dat de zaak in raadkamer wordt behandeld, gedurende de gehele rechtspleging of een gedeelte ervan, in het belang van de goede zeden of van de openbare orde, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van partijen bij het proces dit vereisen of, in de mate dat dit door de rechtbank onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van de rechtsbedeling zou schaden."


Onze tarieven zijn vastgesteld op basis van het criterium van matiging, afhankelijk van het belang van de zaak en de tijd die nodig is. Wij maken dan ook vanaf de eerste bespreking goede afspraken met de cliënt.

Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle tarieven dienen dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.